;

اقدامات شرکت در خصوص وضعیت تحقیق ‪ ،‬پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان‪

Blog Image

اقدامات شرکت در خصوص وضعیت تحقیق ‪ ،‬پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان‪

‫مدیریت تولید‪ ،‬فنی و کیفی شرکت سفال طبرستان به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصوالت و نیز در خصوص روشها و تکنولوژیهای نوین‬ تولید سفال با شرکتهای تولید کننده سفال و ماشین آالت روز و نیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مجموعه های دانشگاهی در ارتباط‬ بوده و نسبت به بهینه سازی و بروزرسانی محصول و خط تولید اقدامات الزم را بعمل می آورند‪.‬‬

نگارخانه

Blog Image
Blog Image
img

مشاوره رایگان